środa, 20 grudnia 2017

Zapisy wzorów w pracach dyplomowychWzory stosowane w pracy dyplomowej powinny być umieszczone centralnie w osobnych liniach, oznaczone etykietą w postaci liczby arabskiej w nawiasie okrągłym, umiejscowionym w pobliżu prawego marginesu.

f (x)= a ×
x +1(1)x -1

Przed
wzorem
i
poniżej
należy
umieszczać
przerwę
o
szerokości
6
pkt.0W przypadku odnoszenia się w tekście do wzorów, należy używać numeru etykiety (wzoru) w nawiasach; np. (7).

czwartek, 16 listopada 2017

Ilość rozdziałów w pracy dyplomowej

Praca dyplomowa licencjacka, inżynierska powinna zawierać co najmniej 3 rozdziały, natomiast praca dyplomowa magisterska 3-5 rozdziałów wraz z podrozdziałami. Tekst poszczególnych rozdziałów pracy nie może być “ciągły” lecz musi być podzielony na podrozdziały i punkty (z kolei dalej na podpunkty) aż do 3-stopnia podziału. Wówczas, gdy dane zagadnienie jest szczególnie obszerne lub omawiane bardzo gruntownie, można wprowadzić do tekstu tytuły niższego rzędu. Należy jednak dążyć do zachowania w całej pracy (w poszczególnych rozdziałach) identycznej głębokości i podziału omawianej problematyki. Na początku rozdziału, przed jego pierwszym punktem, można zasygnalizować problematykę omawianą w kolejnych częściach danego rozdziału. Na końcu rozdziału pożądane jest zamieszczenie akapitu “przejściowego”, nawiązującego do zagadnień przedstawionych w następnym rozdziale.

niedziela, 1 października 2017

ZALECENIA OGÓLNE DO PRACY DYPLOMOWEJ


Praca dyplomowa (magisterska, licencjacka, inżynierska) powinna uwzględniać następujące wymogi:

1.      Tytuł pracy musi być zgodny z kierunkiem dyplomowania, tj. administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona środowiska, pedagogika. Student, który studiuje dwie specjalności na danym kierunku, wykonuje jedną pracę łączącą dwie specjalności. Jeśli zaś studiuje na różnych kierunkach studiów, musi pisać pracę dla każdego z tych kierunków oddzielnie. Praca dyplomowa może być napisana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowane przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić wkład pracy i jej wartość merytoryczną.

2.      Musi mieć precyzyjnie określony przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezę (hipotezy), metodykę badań, a także wskazane źródła materiałów i analizę wyników z wnioskami wynikające z treści pracy.

3.      Część teoretyczna powinna być oparta na najnowszej literaturze polskiej i zagranicznej. Ponadto w literaturze powinny być uwzględnione publikacje pracowników uczelni, co potwierdzi związek badań z procesem dydaktycznym.

4.      Źródła internetowe należy ograniczyć tylko do niezbędnych informacji, chyba że  promotor  uzna  inaczej.

5.      Praca powinna:

a.       mieć charakter badawczy (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badanie empiryczne w jednostkach administracji lub przedsiębiorstwach, oparte na aktualnie zebranych danych w konkretnych jednostkach, przedsiębiorstwach);

 

lub

b.      mieć cechy projektu (np. projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt systemu informatycznego, projekt systemu informacyjnego dla zarządzania, biznesplan przedsięwzięcia, plan marketingowy, projekcja ekonomiczno-finansowa);

6.      Przestrzegać obowiązujących wymogów edytorskich.

Prace nieodpowiadające powyższym wymogom nie będą dopuszczone do obrony.

Praca dyplomowa musi zawierać wyraźnie wydzieloną część praktyczną, będącą wkładem własnym przygotowującego ją studenta.

Bibliografia powinna zawierać wszystkie pozycje, z których autor korzystał przy pisaniu pracy. Bibliografia pracy licencjackiej, inżynierskiej powinna obejmować co najmniej 15 pozycji, a bibliografia pracy magisterskiej co najmniej 25 pozycji.

Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać informację o uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, tytuł pracy (wyróżniony wielkością czcionki), imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuły i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, rodzaj pracy (magisterska, inżynierska, licencjacka) miejsce (Józefów) oraz rok i miesiąc obrony.

Pod względem objętości praca dyplomowa licencjacka, inżynierska powinna liczyć od 50 do 70 znormalizowanych stron wydruku komputerowego. Średnia wielkość pracy magisterskiej to około 70 - 100 stron tekstu opracowanego poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników.

Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie.

Kolejne kwestie, wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą. Musi istnieć między nimi merytoryczna łączność. W żadnym wypadku tekst pracy nie może być zbiorem rwanych, niepowiązanych między sobą myśli (“myśli nieuczesane”).

Przy omawianiu różnych metod, technik, sposobów, okoliczności itp. Pożądane jest stosowanie wyliczenia punktowego [zalecane – np. 1., 2., 3…, a), b), c)…]. Sposób wypunktowania musi być w całej pracy jednolity.

Poszczególne punkty wyliczenia muszą być tak sformułowane stylistycznie, aby każdy z nich mógł być czytany jako dalszy ciąg zdania zapowiadającego wyliczenie.

Cała praca powinna być pisana krótkimi, jasnymi, poprawnie sformułowanymi zdaniami. Należy unikać zdań długich (wielokrotnie złożonych) o skomplikowanej, niejasnej treści.

Tekst należy pisać w czasie przeszłym w formie bezosobowej, np. wyszukano, poddano analizie, obliczono, ustalono, przedstawiono, omówiono, zilustrowano.

W tekście pracy należy unikać sformułowań informujących o zamierzeniach, np. “ …spróbuję przedstawić…”, “…chciałbym zacząć od…”. Autor powinien przechodzić od razu do prezentacji i omówienia wyników swoich badań oraz analiz.

Wnioski prezentowane zarówno w kolejnych rozdziałach, jak i w zakończeniu pracy powinny być jednoznaczne (nie ogólnikowe) i oparte na badanym materiale.

Nie są wnioskami: definicje, objaśnienia, postulaty, zestawienie ustaleń faktycznych i statystycznych. Te dwa ostatnie to wyniki badań. Wnioski mają być budowane w oparciu o te wyniki.

7.      Czcionka i marginesy: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki podstawowej 12 pkt., 1800 znaków na stronie A4, 30 wierszy po 60 znaków; odstępy pomiędzy wierszami 1,5 wiersza; marginesy – górny, dolny, prawy – 2,5cm, lewy 3,5cm; kartki zadrukowane dwustronnie.

8.      Zbieranie materiałów do pracy dyplomowej odbywa się od momentu zaakceptowania tematu przez Radę Wydziału i jego wyboru przez studenta, tj. w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu zajęć ostatniego roku akademickiego. Napisane rozdziały pracy należy sukcesywnie przedstawiać promotorowi, który akceptuje lub przekazuje uwagi w celu dokonania zmian. Pierwszą wersję napisanej pracy dyplomowej należy przedstawić w całości promotorowi nie później niż jeden miesiąc przed złożeniem jej w dziekanacie.

9.      Rola promotora jest szczególnie ważna ponieważ za jakość pracy dyplomowej (pod względem formalnym i merytorycznym) odpowiada student i promotor wyznaczony przez Radę Wydziału. Promotor na każdym spotkaniu seminaryjnym powinien m.in. kontrolować postęp pracy studenta według harmonogramu opracowania pracy dyplomowej. W przypadku zagrożenia terminu złożenia pracy przez studenta, powinien natychmiast zareagować rozliczeniem studenta z dotychczasowych postępów z powiadomieniem dziekana włącznie.

10.  Student składa w dziekanacie dwa egzemplarze pracy nie później niż na 14 dni przez wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego:

a.       jeden egzemplarz w twardej oprawie;

b.      drugi zbindowany (do akt studenta);

c.       dwa egzemplarze pracy muszą być zaakceptowane i podpisane przez promotora z datą podpisania na specjalnej pieczęci na stronie tytułowej;
podczas składania pracy w dziekanacie student podpisuje oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

niedziela, 10 września 2017

Rysunki, tablice i odsyłacze stosowane w pracy

Zarówno rysunki, jak i tablice należy umieszczać centralnie w stosunku do lewego i prawego marginesu. Muszą być umieszczone w okolicach dotyczącego go tekstu. Rysunki i tablice powinny być numerowane kolejno za pomocą liczb arabskich (Rys. 1, Tabela 1 itd.). W tekście muszą znajdować się odsyłacze do odpowiedniej tabeli lub rysunku wykorzystujące w tym celu ich numer. Tytuły należy pisać czcionką Times New Romano rozmiarze 10 pkt. Tytuły rysunków, wykresów i innych podobnych elementów powinny znajdować się pod nimi, wyjątkiem jest tytuł tabeli, który powinien znajdować się nad tabelą. Należy je wyrównać do lewej strony z zachowaniem odstępu jaki stosuje się w akapitach. Pod rysunkami (tabelami, wykresami) należy podać źródło (czcionka Times New Roman o rozmiarze 10 pkt bez pogrubienia, z zachowaniem ustaleń dotyczących przypisów i bibliografii, wyrównanie do lewej z zachowaniem odstępu jaki stosuje się w akapitach).

 
 


Rys. 1 (tytuł rysunku)

Źródło: opracowanie własne

(Źródło: A. Maksymiuk, Pieniądz i podatki, Warszawa 2002, s. 238).

Spisy rysunków, wykresów, tabel powinny zawierać numer rysunku (tabeli, wykresu), jego tytuł (opis) oraz numer strony, na której występuje w tekście.

Dany punkt pracy nie powinien się rozpoczynać od zapowiedzi rysunku, tabeli, wykresu. Element graficzny pracy musi poprzedzać odpowiednie wprowadzenie.

Nie należy stosować sformułowań “poniższa” lub “powyższa” tabela.

Każdy rysunek, tabela, czy też wykres musi być odpowiednio skomentowany (zinterpretowany). Komentarz powinien uwzględniać m.in. próbę analizy danych zawartych w elemencie graficznym.

środa, 30 sierpnia 2017

Składowe elementy pracy dyplomowej


1. Wybór tematu musi być poprzedzony rozpoznaniem literatury i dostępnością potrzebnych danych empirycznych. Nie każdy ładnie brzmiący temat jest dobry. Temat musi dawać możliwość skorzystania z istniejących materiałów i badań oraz powinien być poparty roboczą bibliografią, tj. wykazem publikacji i zawartych w nich treści (wraz ze stronami), które zostaną wykorzystane w pracy. Pierwsze kroki kierujemy zatem do bibliotek i badamy, czy planowany temat jest odpowiednio opisany i zbadany w istniejącej literaturze. Zadaniem dyplomanta jest tą literaturę poznać i krytycznie się do niej odnieść.

Dobrze, gdy praca jest związana z zawodem obecnym lub przyszłym, gdy interesuje autora i gdy jest ważna dla gospodarki. Temat powinien być krótki, jasno sformułowany i w pełni zgodny z treścią pracy. Powinien także uwzględniać możliwości dyplomanta odnośnie zdobycia materiałów pozwalających części teoretyczne i empiryczne.

Przykładowe tematy:

Analiza bezrobocia w wybranych jst w latach 1995 - 2005

Analiza bezrobocia wśród kobiet w latach 1995 - 2005

Analiza porównawcza bezrobocia w wybranych jst w latach 2000-2010

Aktywność zawodowa ludności na wybranym rynku pracy w Polsce (w wybranych jst) w latach...

Bierność i aktywność zawodowa w Polsce w latach ...

Temat określa zatem co badamy, gdzie miało miejsce to zjawisko i w jakim czasie. Jednakże tytuł pracy nie musi być tak rozbudowany. Wystarczy napisać „Bezrobocie w Polsce” a we wstępie określić powyższe elementy tematu.

2. Sformułowanie (we wstępie) podstawowej tezy pracy albo hipotezy, która winna korespondować z tematem i roboczym planem pracy, który pozwoliłby omówić wybrany temat i udowodnić przyjętą tezę. Teza jest nietrywialnym stwierdzeniem (zadaniem badawczym w pracy a zarazem podsumowaniem podjętych analiz), wymagającym udowodnienia. Z kolei hipoteza wymaga wykazania słuszności (uzasadnienia). Stwierdzenie przyjęte jako teza musi znajdować odzwierciedlenie w treści pracy, musi stanowić podsumowanie całej pracy, szczególnie – analiz podejmowanych w częściach badawczych - empirycznych.

3. Z tematu i tezy wynikać powinien plan pracy (spis treści). Najpierw rozdziały teoretyczne – od ogólnego do szczegółowego, potem – empiryczne. Praca ekonomiczna powinna zawierać przynajmniej jeden rozdział dotyczący jakiegoś elementu teorii ekonomii. Tytuły podrozdziałów powinny składać się na i zawierać się w tytule rozdziału, ta sama reguła dotyczy tytułów rozdziałów i tytułu pracy. Istotne jest oczywiście, aby zawartość treści danego elementu pracy odpowiadała brzmieniu tytułu.

Przykłady:

a) temat: Analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego w ochronę środowiska. Teza: Inwestycje dokonane w woj./pow/gminie ... przyspieszają rozwój turystyki a tym samym rozwój regionu.

Rozdziały: 1. Ochrona środowiska, 2. Rozwój regionalny/lokalny, 3. Efektywność przedsięwzięcia (mierniki, metodologia, itp.)

b) temat: Analiza ekonomiczna budżetu gminy w latach ...

Teza: wydatki inwestycyjne malały przyczyniając się do wolniejszego rozwoju gminy .

Rozdziały:

1.   Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce („opowieść” o powstaniu i rozwoju idei decentralizacji, o zaletach i wadach, o realiach tego procesu w Polsce)

2.   Polityka lokalna (w tym - strategia rozwoju i inne dokumenty planistyczne, stymulowanie rozwoju i przedsiębiorczości, budżetowanie w gminie i jego zasady)

3.   Analiza budżetu (zwłaszcza tu udowadnia się tezę)

c. temat: Ewolucja systemu bankowego w Polsce w latach 1945 – 20....

Rozdziały: 1. Teoria pieniądza i kapitału oraz funkcjonowanie systemu pieniężnego w kapitalizmie 2. System bankowy w Polsce przed rokiem 1989 oraz zmiany w latach 90-tych (w tym - dostosowanie polskiego prawa bankowego do norm UE), 3. Ocena funkcjonowania polskiego systemu bankowego.

Rozdziałów powinno być od 3 do 5. Nie należy mieszać treści teoretycznych z praktyką. Teza jest udowadniana w części empirycznej. Przedtem trzeba pokazać definicje, prawne podstawy, metodologię itp.

Spis treści następuje po stronie tytułowej. Tytuł rozdziałów piszemy wersalikami (dużymi literami) podrozdziały i punkty – zwykłą czcionką. Numerujemy cyframi arabskimi.

Rozdział 1. Tytuł (wersaliki, wyśrodkowanie)

1.1.         Tytuł podrozdziału (bez wersalików)

1.2.          ........

4. Wstęp roboczy pisze się na początku, ostateczny – po ukończeniu pisania pracy, w formie dokonanej, w pierwszej osobie lub bezosobowo – byle konsekwentnie. Wstęp musi być bardzo dobrze i czytelnie sformułowany, wstęp roboczy określa zakres i harmonogram pracy badawczej dyplomanta, wstęp właściwy jest streszczeniem pracy – zapowiedzią poruszanych treści oraz dokonanych badań i wyciągniętych wniosków z punktu widzenia celu i tezy pracy.

Wstęp powinien zawierać:

- 1,2 akapity wprowadzenia (preambuły) – sformułowanie tematu pracy i uzasadnienie jego wyboru: wyjaśnienie ważności danego zagadnienia dla gospodarki lub przedstawienie przyczyn zainteresowania nim,

- ustalenie zakresu problemowego (co badam, jaką dziedzinę), terytorialnego i czasowego pracy, który nie powinien być krótszy niż 5 lat,

- określenie części składowych pracy: wstęp, 3-4 rozdziały (np. 2 teoretyczne i 1 praktyczny), zakończenie – podsumowanie pracy, bibliografię, spis skrótów, tabel i rysunków oraz aneks,

- przedstawienie charakterystyki rozdziałów (można o nich mówić bez podawania tytułów, bo są w spisie na poprzedniej stronie) w trybie dokonanym („omówione zostały treści...”)

- wskazanie głównego celu pracy, opisanie metody zastosowanej do jego osiągnięcia (analiza empiryczna danych, analiza opisowa, porównawcza, krytyczna analiza danych i informacji uzyskanych w ... ), określenie wykorzystanych materiałów i podstaw badawczych (książki, artykuły, dane statystyczne, ankiety),

- dokładne określenie tezy („powyższa konstrukcja pracy pozwoliła udowodnić tezę / zweryfikować hipotezę pracy, że ...... / która brzmi ...”). Teza to twierdzenie wymagające dowodu, hipoteza – przypuszczenie oparte na prawdopodobieństwie wymagające weryfikacji.

Wstęp nie powinien przekraczać 2 stron.

5. Układ pracy. Praca powinna mieć od 40 do 60 stron. Na każdy rozdział powinno przypadać mniej więcej tyle samo stron. Nie powinno być rażącej nieproporcjonalności, np. 10 stronicowe dwa pierwsze rozdziały i 30 stronicowy – ostatni.

Po wersalikach w tytule rozdziału nie stosujemy kropki na końcu. To samo dotyczy tytułów podrozdziałów.

Można pisać wstępy/wprowadzenia do rozdziałów (tekst pomiędzy tytułem rozdziału a tytułem pierwszego punktu) ale wówczas jednolicie we wszystkich rozdziałach.

Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony (także: spis treści, wstęp, zakończenie, bibliografia, wykazy, aneksy), podrozdziały (punkty) – nie.

Dobór informacji w każdym rozdziale powinien pomóc autorowi opisać dane zjawisko społeczno-gospodarcze, wyjaśnić jego mechanizm lub udowodnić wcześniej przyjętą tezę. Informacje nie służące tym celom są zbędne. Jeśli - przykładowo - ktoś pisze o stosunkach gospodarczych polsko-norweskich, to nie może rozpisywać się o urokach krajobrazu północnej Norwegii. Część teoretyczna zawiera podstawowe pojęcia, definicje, kategorie i opis praw i mechanizmów ekonomicznych związanych z omawianą tematyką. Czyli metodę, którą autor się posługuj udowadniając hipotezę. Ta część nie jest niezależna od tezy. Teoria musi być kompatybilna do tego co udowadniam. Część empiryczna (z reguły 3 rozdział) zawiera wyniki badań ankietowych, analizy danych statystycznych oraz wnioski, jakie z tego płyną. Część empiryczna to weryfikacja tezy / hipotezy. Trzeba starannie dobrać dane, analizy i badania, aby wykazać słuszność tezy. Tekst pracy, czyli język, dobór treści i sposób argumentowania, powinien wskazywać na dużą wiedzę (oczytanie) autora w zakresie badanej problematyki. Język  powinien być jednolity w całej pracy (zasada jednolitego pióra) – stanowi to dowód samodzielności pracy. Praca powinna zawierać omówienie poszczególnych zagadnień oraz konfrontację własnych wniosków i opinii z dotychczasowymi poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu.

Każdy rozdział powinien mieć wprowadzenie, rozwinięcie, być bogaty we własne komentarze, udokumentowany literaturą w przypisach i podsumowany. Powinien też zawierać zdanie łączące z następną częścią pracy. Materiał w rozdziałach powinien być uporządkowany, w temacie rozdziału powinny mieścić się wszystkie rozdziały a w nich wszystkie podrozdziały / punkty. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów powinny być możliwie krótkie i jasno sformułowane.

Akapitami rozdziela się poszczególne myśli. Akapit to specjalny wydzielony fragment tekstu stanowiący odrębną myśl. Bez wcięcia na początku punktu, podrozdziału czy rozdziału. Najogólniej mówiąc - dobry akapit powinien być na tyle długi, aby wyrazić jedną myśl i rozwinąć ją w sposób wystarczający dla celów nadawcy i na tyle krótki, aby ułatwić czytelnikowi odbiór tekstu. Powinien być to zatem kawałek jednocześnie pożywny i strawny. Nie można nadmiernie kawałkować tekstu ani stosować zbyt długich akapitów. Krótszy akapit następujący po kilku dłuższych przyciąga uwagę odbiorcy, więc można w nim podać ideę wyjątkowo istotną, stwierdzenie podsumowujące rozważania przeprowadzane w poprzednich akapitach czy ważne pytanie.

Niekiedy wygodniej jest posłużyć się cytowanym określeniem, bądź definicją, niż własnymi zdaniami. Cytaty to cudze wypowiedzi przytoczone dosłownie. Ujmowane są w cudzysłów bez dokonywania zmian. Kilku czy kilkunastozdaniowe cytaty najczęściej wyodrębnia się inną wielkością pisma lub jego krojem, mniejszymi odstępami międzywersowymi (między wierszami) lub większym wcięciem całego (dłuższego) cytatu.

Zmiany (opuszczenia) w cytatach można wprowadzać, jeśli każda z nich zostanie wyraźnie zaznaczona:

- pominięcie fragmentu cytowanego tekstu zaznaczamy trzema kropkami umieszczonymi w nawiasie kwadratowym. Np. „Test cytatu przez pominiętą jego partią [...] końcowa część cytatu”,

- skrócenie cytatu polegające na usunięciu początkowej lub końcowej części zdania zaznaczamy trzema kropkami, ale już bez nawiasów. Np. „...właściwie od średniowiecza Europa Środkowa, a w tym Polska, jest obszarem, który czerpie z Zachodu...".

W cytatach możemy stosować objaśnienia lub dopowiadać, aby stały się lepiej zrozumiane. Np.:

„Interesy pracowników reprezentują również związki zawodowe, które mają znaczną liczbę miejsc w Bundestagu [niższej izbie parlamentu niemieckiego], jak również swych przedstawicieli we wszystkich ministerstwach i w tzw. akcji zespolonej [...] czyli forum dyskusyjnym kapitału, pracy i rządu".

„...jesteśmy w ferworze licznych kampanii poważnych i niepoważnych - podkreśla Grzegorz W. Kołodko - które zakłócają zdolność do zdrowych ocen i obiektywnego wartościowania faktów...".

Cytat może być częścią zdania tworzonego z połączenia słów piszącego z obcym tekstem. Pamiętajmy jednak, że „cytatów używamy tyle, co pieprzu do zupy”.

Samodzielność naukową pracy można zachować tylko i wyłącznie w następujący sposób:

a) najpierw należy zapoznać się z zagadnieniem poprzez przeczytanie co najmniej kilkunastu książek / artykułów (wiodących autorów – autorytetów w danej dziedzinie) i wyrobić sobie zdanie na dany temat,

b) potem należy określić logiczną strukturę wypowiedzi (kolejność treści w podrozdziałach i rozdziałach) – powinna ona umożliwiać autorowi przejrzyste przedstawienie tematu w formie wykładu (najpierw na seminarium, a potem – na obronie pracy),

c) następnie - napisać własnymi słowami kolejne części powołując się jedynie na przeczytane pozycje źródłowe. Nie wolno pisać cudzymi zdaniami i akapitami, nawet jeśli zmienimy układ zdań czy zastosujemy inne słowa. Praca powinna być samodzielnie napisaną syntezą wiedzy i informacji, które autor zdobył w trakcie poszukiwania materiałów i ich studiowania oraz analizowania danych. Autor powinien, w miarę możliwości wnieść coś swojego do tematu – przykłady z praktyki, merytoryczną krytykę, własny sposób prezentacji danej teorii czy danych z przeprowadzonych badań.

W pracy często posługujemy się skrótami, np. PKP = Polskie Koleje Państwowe. Można je podzielić na dwie grupy: ogólnie znane i specjalne. Te pierwsze nie budzą wątpliwości i nie trzeba ich wyjaśniać. Drugi rodzaj skrótów - typowy tylko dla danej pracy - należy objaśnić, bądź w tekście, gdy używamy go po raz pierwszy, bądź w specjalnym wykazie na końcu pracy, gdy jest ich dużo. Należy konsekwentnie używać tych samych skrótów.

Nie należy zaczynać zdania skrótem, umieszczać dwóch skrótów obok siebie, odmieniać (dra, drem) - z wyjątkiem strony tytułowej, umieszczać liczby przed skrótem (rys. 4 a nie 4 rys.); wyjątek stanowi określenie czasu (XX w., 1999 r.), dodawać skrótu „nr” przed numerem tabeli czy rysunku.

Nie stosujemy skrótów zob. i por., gdy relacjonujemy lub dosłownie przytaczamy czyjeś poglądy. Skrót zob. (zobacz) wskazuje na bezpośrednie odniesienie do źródeł i poglądów autora. Zob. szerzej - oznacza szersze omówienie danego zagadnienia we wskazanym miejscu. Por. (porównaj) - dotyczy sytuacji, gdy wskazujemy na pozycję, w której znajdujemy potwierdzenie w znacznym stopniu naszego opisu lub prezentację zbliżonego poglądu.

Przypisy (odsyłacze) powinny być sporządzone jednolicie w całej pracy. Przypis rozpoczyna cyfra, a kończy kropka. Jeśli jakąś pracę tego samego autora cytujemy wielokrotnie, tylko za pierw­szym razem podajemy pełny opis bi­bliograficzny: 1) G.C. Harcourt, Spory wokół teorii kapitału, PWE, Warszawa 1975, s. 308. Potem piszemy tylko: 5) G.C. Harcourt, op. cit., s. 15-22. Jeśli powołujemy się na kilka dzieł tego autora, musimy je odróżnić poprzez podanie pierwszego słowa (lub dwóch słów) tytułu, tj.: 5) G.C. Harcourt, Spory wokół ..., op. cit., s. 15-22 (op. cit. można wówczas pominąć, gdyż funkcję tego skrótu pełni wielokropek). Op.cit, czyli opus citatum, można zastąpić skrótem dz. cyt. [dzieło cytowane]. Jeśli zaś w kolejnym przypisie (bezpośrednio po zastosowanym powyżej) powołuje­my się na tę samą pracę, piszemy jedy­nie: Tamże, s. 89 (lub ibidem albo ibid.). W przypadku powoływania się na artykuł/rozdział w pracy zbiorowej należy to robić następująco: L. Pasinetti, Wahania cykliczne a wzrost gospodarczy, (w:) Problemy teorii ekonomii i wzrostu gospodarczego, PWN Warszawa 1961, s. 401 (jeśli publikacja miała redaktora naukowego podaje się jego nazwisko przed nazwą wydawnictwa, np.: red. M. Nuti, oddzielając je przecinkami). W przypadku zeszytów/czasopism naukowych przypisy podajemy tak: W. Anioł, Kryzys finansowy w Europie - reperkusje dla polityki społecznej, Polityka Społeczna Nr 4 (445) 2011. W pracy należy konsekwentnie stosować terminologię wyłącznie łacińską lub wyłącznie polską. Pochyłą czcionką wyróżniamy tytuł oraz słowa - skróty, które go zastępują. Cyfry w tekście głównym oznaczające miejsce przypisu stawia się bezpośrednio po przywołaniu czyjejś myśli; można je też postawić na końcu akapitu, jeśli jego treść stanowi syntezę informacji zaczerpniętych z danego źródła, ale przed znakiem przestankowym, tj. przed przed kropką i przed dwukropkiem, który poprzedza wypunktowanie/numerowanie.

Dobre podsumowania rozdziałów mogą być pomocne do napisania zakończenia.

6. Zakończenie to bardzo ważna część pracy – jej podsumowanie, które nie może być kopią wstępu. Należy przypomnieć, dlaczego praca została napisana (znaczenie tematu) ale przede wszystkim - ustosunkować się do stopnia udowodnienia/weryfikacji tezy/hipotezy. Na ile się to udało, na ile nie. Można posłużyć się następującymi (lub podobnym sformułowaniem: „Rozważania i analizy podjęte w pracy pozwalają twierdzić, że hipoteza zastała udowodniona, gdyż...”. Badania przeprowadzone w pracy pozwoliły potwierdzić przyjętą we wstępie (hipo)tezę, (że) ...”.

Zasadniczą częścią zakończenia są (ponumerowane) wnioski, będące uszczegółowieniem tezy, streszczające i podsumowujące treści pracy (można rozpocząć ich przytaczanie od zdania: „Na powyższą tezę składają się następujące wnioski szczegółowe”, „Analiza zagadnień doprowadziła do następujących wniosków: ...” „Powyższe rozważania upoważniają do następujących wniosków...”). Czytelnik po zapoznaniu się z zakończeniem powinien dowiedzieć się (bez czytana pracy), jakim zagadnieniem teoretycznym zajmował się autor (jaka jest jego istota, znaczenie, jakie czynniki na nie wpływają, jakie są skutki) oraz jakie analizy zostały podjęte i do jakich wniosków prowadziły. Wnioski powinny zawierać najważniejsze dane (także liczbowe) przytaczane w pracy, uzasadniające hipotezę. W zakończeniu nie może być danych, wniosków, konkluzji, których nie poczyniono wcześniej w pracy na podstawie badań/analiz.

7. Bibliografia (nagłówek wersalikami) powinna być pogrupowana wg typu źródła na: monografie (pozycje zwarte, książki), artykuły naukowe, strategie rozwoju i raporty z ich realizacji, akty prawne, słowniki i encyklopedie, artykuły prasowe (nierecenzowane), źródła internetowe, pozostałe (np. roczniki statystyczne, podręczniki, maszynopisy, regulaminy banku i itp.). Kolejność alfabetyczna, numeracja w całej bibliografii powinna być ciągła. Powinna zawierać ok. 20 pozycji książkowych wydanych w ciągu ostatnich 10 lat, artykuły na wybrany temat za ostatnie 5 lat (książki/artykuły napisane przez klasyków tematu – niezależnie od roku wydania), publikacje zamieszczane na stronach internetowych prowadzonych przez poważne instytucje (np. ministerstwa i rządowe agencje, GUS, samorządy i ich jednostki, uczelnie wyższe i instytuty badawcze), czasopisma ekonomiczne (Ekonomista, Ekonomia, Gospodarka Narodowa, Kontrola Państwowa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Studia Prawno-Ekonomiczne) czasopisma branżowe (Bank i Kredyt, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny, Handel Zagraniczny, Marketing i Rynek, Organizacja i Kierowanie, Przegląd Statystyczny, Rachunkowość, Rynki Zagraniczne, Samorząd Terytorialny, Wspólnota, Gazeta Samorządu i Administracji), gazety (Życie Gospodarcze, Nowe Życie Gospodarcze, Nowy Przemysł, Rynek Pracy, Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Polityka, Parkiet).

8. Spisy tabel i rysunków - pod wspólnym nagłówkiem robimy oddzielny spis dla tabel i oddzielny dla rysunków. Wszystkie wykresy i schematy należy nazywać rysunkami, co ułatwi wykonanie spisu przy użyciu edytora tekstu.
9. W aneksie gromadzi się informacje, dane, rachunki, wzory ankiety, mapy jst, coś do czego w treści się odwołujemy, ale nie umieszczamy, bo złamie to logikę wywodu.

środa, 12 lipca 2017

Uwagi redakcyjne - Prace dyplomowe realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS


§ 1

Prace dyplomowa składa się w Dziekanacie Wydziału na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 

§ 2

1. Pracę dyplomową składa się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznacza się do akt studenta, a drugi oddaje do dyspozycji promotorowi.

2. Promotor może w porozumieniu z recenzentem ustalić obowiązek przygotowania przez studenta trzeciego egzemplarza.
 

§ 3

1. W całej pracy powinna być stosowana jednolita forma gramatyczna (odautorska), preferowana przez promotora pracy, a wynikająca z przyjętych założeń metodologii badań.
 
2. Tekst każdego rozdziału powinien rozpoczynać się od nowej strony.

 

§ 4

1. Objętość pracy licencjackiej powinna mieścić się w przedziale 40-80 stron wydruku komputerowego formatu A4.

2. Objętość pracy magisterskiej powinna mieścić się w przedziale 70-120 stron wydruku komputerowego formatu A4.


§ 5

1. Praca powinna być pisana czcionką "Times New Roman" o wielkości 12 punktów. Dopuszcza się stosowanie czcionki o wielkości 14, 16 punktów w tytułach podrozdziałów oraz rozdziałów pracy.

2. Tekst w pracy dyplomowej powinien być wydrukowany obustronnie, z interlinią "1,5". Zastrzeżenie to nie dotyczy strony tytułowej, której rewers powinien być niezadrukowany.

3. Promotor ma prawo ustalić ze studentami inną formę redakcyjną egzemplarza pracy magisterskiej przekazywanego do jego dyspozycji (np. druk jednostronny,  sztywna oprawa introligatorska).

4. W egzemplarzu pracy dyplomowej  powinny być zachowane następujące marginesy:

a) górny i dolny 2,5 cm

b) lewy i prawy – lustrzane 2,5 cm (3,5 cm na oprawę).

                                                                      
§ 6

Praca dyplomowa powinna być oprawiona metodą termobindowania. Okładka powinna być mocna i estetyczna.

 
                                                                       §7

1. Student wpisuje na stronie tytułowej egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonego do akt formułę "Przedkładam promotorowi samodzielnie wykonaną pracę licencjacką (lub magisterską"), którą opatruje datą i własnym podpisem.

2. Na stronie tytułowej pracy dyplomowej w egzemplarzu przeznaczonym do akt osobowych studenta promotor wpisuje odręczną formułę "Pracę licencjacką (lub magisterską) przyjąłem/przyjęłam". Adnotację tę promotor opatruje datą i własnym podpisem.

3. Do egzemplarza przeznaczonego do akt należy dołączyć wersję elektroniczną pracy przygotowaną zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2003 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 lutego 2003 roku wraz z oświadczeniem, którego tekst stanowi Załącznik do wymienionego zarządzenia.


                                                                       § 8

W przypadku gdy promotor pozbywa się egzemplarzy prac dyplomowych napisanych pod jego kierunkiem zobowiązany jest do zniszczenia strony tytułowej oraz innych stron, na podstawie których możliwe byłoby ustalenie danych osobowych autora. Zobowiązany jest również do zatarcia wszelkich informacji dotyczących tak zwanych danych wrażliwych, które umożliwiłyby zidentyfikowanie osób badanych.

---
prace dyplomowe podlegają standardom przyjętym dla pisania prac naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

piątek, 12 maja 2017

TREŚĆ PRACY DYPLOMOWEJ

Treść pracy winno być przedstawiono w sposób zwięzły, klarowny i przejrzysty. Treścią pracy licencjackiej jest przedstawienie wybranego problemu, jego zwięzła analiza i wnioski (case study). Treść pracy powinno być zgodna z tytułem pracy.

Praca licencjacka powinna być kompletna, spoista logicznie i jasna, a układ konstrukcji pracy - kompleksowy. Styl pracy powinien być bezosobowy. Tekst powinien być przejrzysty i komunikatywny. Należy unikać kwiecistego języka i zbytniej zwięzłości. Niewskazany jest przerost formy językowej nad treścią.

Cytaty ze źródeł obcojęzycznych autor pracy podaje w tłumaczeniu na polski. W przypisie można podać tekst oryginalny. Praca nie może zawierać nadmiernej ilości cytatów.

Każda praca dyplomowa znacznie zyskuje na przejrzystości, jeśli zawiera elementy graficzne, takie jak: tabele, wykresy, zapisy blokowe, diagramy, itp. Takie podejście jest przede wszystkim korzystne dla autora opracowania. W słowach łatwo się pogubić, można się też wyrazie zawile lub niezrozumiale dla odbiorców. Natomiast zapisy graficzne są zawsze jednoznaczne i przekonywujące.