wtorek, 11 września 2018

Pracę dyplomową kończy numerowany rozdział „Wnioski końcowe”


Pracę dyplomową kończy numerowany rozdział „Wnioski końcowe”, za którym występuje „Literatura” lub „Bibliografia” (może być bez numeru). W razie potrzeby po spisie literatury można zamieścić załącznik (lub załączniki), zawierający tekst i rysunki / tablice o charakterze pomocniczym (zob. dalej załączniki Z1 i Z2). Załącznik zwykle uzupełnia treść zawartą w rozdziałach pracy (może być to dowód matematyczny, wyprowadzenie wzoru, fragment programu komputerowego, schematy o charakterze pomocniczym, dodatkowe studium przypadku, zestawienie dokumentów normatywnych, uzupełniające zestawienie faktów na podstawie literatury itp.).

Wnioski końcowe

Pracę dyplomową kończy się wnioskami końcowymi (zwykle 1 do 2 stron). Zawierać one powinny zwięzły opis ważniejszych dokonań i uzyskanych wyników. Ponadto, Autor powinien ustosunkować się we wnioskach, czy osiągnął sfromułowany na początku cel pracy i czy udało się potwierdzić (lub nie potwierdzić) sformułowaną wcześniej tezę.
Ponadto, celowe jest podkreślenie znaczenia przedstawionego zagadnienia lub proponowanego rozwiązania dla szeroko rozumianej praktyki lub edukacji. Wskazane jest zaproponowanie przez Autora pracy dyplomowej kierunku takich prac i wymienienie ważniejszych zagadnień do rozwiązania w przyszłości.

wtorek, 14 sierpnia 2018

Zawartość pracy dyplomowej


W podrozdziale 1.3. opisuje się krótko zawartość poszczególnych rozdziałów pracy po kilka zdań na rozdział, zaczynając od rozdz. 2. Opis kolejnych rozdziałów powinien charakteryzować ważniejsze treści, spostrzeżenia oraz uzyskane wyniki i wnioski dotyczące danego rozdziału.
Zaleca się, aby kolejne rozdziały począwszy od rozdz. 2 zawierały na ich zakończenie podrozdział „Podsumowanie”, w którym podsumowuje się syntetycznie dany rozdział w nawiązaniu do celu i tezy pracy. Ma to na celu wykazanie, że utrzymuje się logikę i przejrzystość wywodu w kolejnych rozdziałach pracy.
  
2. Tytuł rozdziału drugiego
2.1. Tytuł podrozdziału

Rozdział drugi i ewentualnie trzeci mają zwykle charakter przeglądowy z powoływaniem się na odpowiednie pozycje literatury. Ma to na celu zapoznanie czytelnika z wykonanymi już pracami przez innych autorów oraz dostępnymi metodami, modelami, narzędziami komputerowymi, wynikami w formie tablic lub wykresów, technologiami, itd., które są ważne w przyjętym w pracy dyplomowej procesie wywodu, na przykład w celu późniejszego wykazania, że rozwiązanie zaproponowane w pracy (opisane w późniejszych rozdz. autorskich) ma określone zalety, na przykład uzyskano lepszą jakość sterowania lub dokładniejsze wyniki obliczeń/symulacji.
Należy przyjąć odpowiednie proporcje części przeglądowej i części autorskiej pracy dyplomowej. Ta druga część powinna przeważać objętościowo. Część autorska pracy powinna wynosić co najmniej 50% objętości całej pracy.

poniedziałek, 30 lipca 2018

Wskazówki szczegółowe dotyczące budowy pracy dyplomowej


1. Karta tytułowa pracy powinna zawierać następujące informacje:
– nazwę uczelni, wydziału, w której pisana jest praca,
– imię i nazwisko autora pracy, nr albumu,
– tytuł pracy,
– oznaczenie osoby, pod kierunkiem której praca została napisana,
– oznaczenie siedziby uczelni i roku napisania pracy.
2. Praca powinna obejmować następujące części w odpowiedniej kolejności:
– spis treści,
– wstęp,
– rozdziały i podrozdziały, z których każdy posiada tytuł,
– zakończenie,
– spis wykorzystanej literatury,
– spis tabel (jeśli występują w pracy),
– spis ilustracji (jeśli występują w pracy), np. spis wykresów, spis schematów,
– aneks/załącznik (jeśli występują w pracy) wraz ze spisem ich zawartości,
– w pracach anglojęzycznych powinno być zawarte streszczenie w języku polskim.
Spis treści
– powinien zawierać wszystkie wydzielone składniki pracy,
– powinien znajdować się po karcie tytułowej.
Przykładowy spis treści:
Wstęp........................................................................ 5
Rozdział 1. Tytuł...................................................... 10
1.1. Tytuł........................................................... 12
1.2. Tytuł........................................................... 15
1.2.1. Tytuł....................................... ......... 19
1.2.2. Tytuł................................................. 23
Rozdział 2. Tytuł...................................................... 25
Zakończenie ............................................................ 48
Spis wykorzystanych źródeł.................................... 53
Spis tabel.................................................................. 56 11
Spis wykresów......................................................... 57
Spis schematów........................................................ 57
Załączniki ................................................................ 58
Wstęp powinien zawierać:
– powody podjęcia tematu przez autora,
– określenie przedmiotu badania oraz znaczenia podejmowanego tematu (także dla
praktyki),
– przedstawienie i wyjaśnienie celu pracy, w tym jej celu aplikacyjnego (jeśli jest
możliwy do wskazania),
– zakres przestrzenny i czasowy prezentowanych problemów,
– opis metod badawczych stosowanych w pracy,
– określenie charakteru i rodzaju wykorzystanych źródeł,
– opis zamierzonego wywodu uwzględniający strukturę pracy.
Rozdziały pracy
– powinny zawierać zwartą tematycznie całość, mogą (ale nie muszą) podrozdziały.
Zakończenie powinno:
– stanowić podsumowanie zapowiedzianego we wstępie, a przedstawionego w pracy
problemu badawczego, być twórczą, syntetyzującą prezentacją wyników badań, nie
ich powtórzeniem,
– zawierać próbę oceny uzyskania takich, a nie innych rezultatów (np. z powodu
dostępu do źródeł, możliwości przeprowadzenia określonych badań),
– zawierać informacje o poruszanych, ale nierozwiązanych lub nie do końca rozstrzygniętych w pracy problemach badawczych.
Spis wykorzystanych źródeł powinien:
– składać się z książek i artykułów, aktów prawnych, innych źródeł, np. elektronicznych, kserokopii, korespondencji, zapisów archiwalnych, dokumentów, materiałów wewnętrznych organizacji, protokołów (jeśli je przytoczono w pracy);
– zostać sporządzony w porządku alfabetycznym, z uwzględnieniem następującego porządku wpisu: nazwisko i pierwszą litera imienia autora (lub pełne jego brzmienie), pełny i zgodny z oryginałem tytuł książki, kolejność wydania (jeśli inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce rok wydania. 12

wtorek, 19 czerwca 2018

Wypunktowania w pracy dyplomowej

Sposób wypunktowania musi być w całej pracy jednolity, zaleca się wyrównanie pozycji numeru do lewej, 0 pt, odstęp tabulatora w tekście po numerze i wcięcie tekstu 25 pt. Do oddzielania kolejnych wypunktowań stosuje się tylko przecinki. Poszczególne punkty wyliczenia muszą być tak sformułowane stylistycznie aby każdy z nich mógł być czytany jako dalszy ciąg zdania zapowiadającego wyliczenie.

środa, 13 czerwca 2018

Tłumaczenie streszczenia, tytułu pracy, słów kluczowych na język angielski


Jedynym wymogiem dla tłumaczeń jest zgodność brzmienia z wersją polską, oczywiście po­prawnych językowo. Najlepiej tłumaczenia przygotować na samym końcu, kiedy już cała praca jest gotowa.