poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Aneks pracy dyplomowej

W aneksie umieszcza się wszelkie informacje uzupełniające, które nie zostały włączone do właściwej części pracy. Mogą to być wszelkie dodatkowe informacje metodyczne, np. pełny kwestionariusz ankiety, tabele z oryginalnymi danymi, zestaw mikrofotografii z mikroskopu na CD, itp.

środa, 7 marca 2018

Słowa kluczowe w pracy dyplomowej


Podaje się kilka wyrażeń w istotny sposób charakteryzujących pracę, zwykle 3 do 5, których nie ma w tytule pracy. Słowa kluczowe mają przybliżyć treść pracy i są używane do automa­tycznego wyszukiwania prac w bazach danych. Warto przejrzeć kilka artykułów ze swojej specjalności pod kątem słów kluczowych tam umieszczonych, zanim wybierze się słowa cha­rakteryzujące własną pracę. W miarę możliwości na słowa kluczowe wybieramy wyrażenia jedno- lub dwu-wyrazowe, nie dłuższe.

czwartek, 15 lutego 2018

Styl i treść pracy dyplomowej


Styl pracy dyplomowej powinien być prosty i jednoznaczny. Praca powinna być napisana krót­ko, zwięźle, bez niepotrzebnych, nic nie wnoszących słów, zwrotów i kwiecistości. Poszcze­gólne słowa w pracy naukowej, lub ich ciągi mają często ściśle zdefiniowane znaczenia (np. terminy z dziedziny anatomii, biochemii, statystyki matematycznej) i dla precyzji muszą być użyte w niezmienionej postaci tak często jak tego potrzeba. W odróżnieniu od języka literac­kiego w języku naukowym powtórzenia nie są błędem.
Treść pracy powinna być starannie wyselekcjonowana, to znaczy powinna być pozbawiona wiadomości nieistotnych dla prezentowanej pracy. Dotyczy to szczególnie Wstępu i Dysku­sji. Podobnie jest z cytowanym piśmiennictwem. Nierzadko jest tak, że spośród wielu arty­kułów naukowych, które miały służyć pisaniu pracy, trzeba zrezygnować z ich części, która nie wiąże się ściśle z tematyką pracy, albo zrezygnować z kilku paragrafów czy podrozdzia­łów kosztem lepszej przejrzystości pracy jako całości. W obronie przed selekcją rzeczy niei­stotnych nie należy powoływać się na zalecenia dotyczące objętości i liczby cytowań w pracy dyplomowej.

wtorek, 9 stycznia 2018

Wykresy w pracach dyplomowychWykresy słupkowe są niezwykle często stosowane w prezentacjach graficznych i dobrze zastępują tabele (ryc.3.).
Wykresy liniowe - zalecane są do przedstawiania procesów umocowanych w czasie lub do demonstrowania zależności badanych parametrów, np. od stosowanej dawki (ryc.4.).
Wykresy kołowe - bardzo przydatne do graficznej prezentacji procentowego udziału po­szczególnych składników (ryc.5).
Wykres warstwowy - podobnie jak wykres kołowy, jest wykresem typu powierzchniowego, co znaczy, że prezentuje on wartości jako pole powierzchni. Także i w tym przypadku oko ludzkie nie jest w stanie odpowiednio ocenić powierzchni. Zagrożeniem przy tym wykresie jest nachodzenie na siebie serii danych, co obrazuje ryc.6.
Wykres radarowy - jest kolejnym nadużywanym obecnie typem wykresu. Dane są przesta­wione na bazie koła, w którym wartości ilościowe zaznaczone są na liniach odchodzących promieniście od centralnego punktu, formując w ten sposób pewne ramy. Wykres ten jest niczym innym jak wykresem liniowym ze skalą kategorii ułożoną na kształt koła. Dla więk­szości danych wykres ten nie jest efektywny, gdyż nie da się łatwo porównać danych, gdy powstałe ramy się przecinają (ryc.7.)

Ryc.3. Porównanie wyników próbnej matury z matematyki w roku 2011


Ryc.4. Zmiany liczby ludności miejskiej w poszczególnych częściach świata od 1950 do 2000
roku

Programy graficzne dają duże możliwości w sporządzaniu profesjonalnie wyglądającego wy­kresów. 

środa, 20 grudnia 2017

Zapisy wzorów w pracach dyplomowychWzory stosowane w pracy dyplomowej powinny być umieszczone centralnie w osobnych liniach, oznaczone etykietą w postaci liczby arabskiej w nawiasie okrągłym, umiejscowionym w pobliżu prawego marginesu.

f (x)= a ×
x +1(1)x -1

Przed
wzorem
i
poniżej
należy
umieszczać
przerwę
o
szerokości
6
pkt.0W przypadku odnoszenia się w tekście do wzorów, należy używać numeru etykiety (wzoru) w nawiasach; np. (7).